« Campside | Main | En vase med sølvstriber »

12 March 2015

Comments

Bitten

Det er da fint som det er, men ideen med et helt vers er sød.
Bitten.

Parttime Perfectionist

Problemet er bare, at hvis jeg ikke fortsætter, så bliver der jo ikke quiltet resten af vejen rundt i kanten, så det skal gøres. Engang. :-)

angelika

Kom så i gang Jette :-) Det bliver så flot !

kh
Angelika

Parttime Perfectionist

Ja, jeg skal bare have fundet det. Og det var ikke helt så nemt som jeg troede. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad