« | Main | Bandaroler »

18 September 2015

Comments

Mette G.

Dem sidder jeg også og venter utålmodigt på :-) Spændende konstruktion.

Parttime Perfectionist

Ja, det er nemlig lige konstruktionen, som gør dem ekstra interessante, synes jeg! Og man kunne selvfølgelig sætte 12£ i hele baduljen og så komme i gang, men man ved jo aldrig hvad der gemmer sig bag de resterende datoer. :-)Selvom jeg faktisk ikke tror, at man bliver skuffet.

Conny

De ser spændende ud - men der er da lang tid til 21 dec. Måske kender du maize fra TinCan Knits The Simple Collection - de har en rigtig god pasform, skal bare have en lidt længere manchet efter min mening :)

Parttime Perfectionist

Ja, det må du nok sige, der er da et par dage til og de bliver nok ikke til en julegave i år. :-)

Jeg kender godt Maize, fandt jeg ud af, da jeg søgte på Ravelry. Jeg har dem i biblioteket og de er også rigtig fine. Du har helt ret med manchetten, den er jo næsten ikke-eksisterende.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad