« Mandagsmosaik | Main | Big Stitch Coasters »

22 September 2015

Comments

Parttime Perfectionist

Undskyld, Angelika, at jeg ikke fik offentliggjort din kommentar. Det gik da i glemmebogen. Men ja, det er skønt, at man kan sidde inde i varmen i fred og ro med strik eller sytøj. Og nu behøver man heller ikke spekulere så meget på, om man burde gå ud og gøre noget i haven - eller det, som skal forestille en. :-)

Angelika

hej Jette, det bliver virkelig efterår og det ser desværre ud til at den bliver lige så våd som sommeren. Heldigvis har vi en hobby eller tre som er uafhængig af vejret ;-)

kh
Angelika

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad