« Big Stitch Coasters | Main | Hammershøi vaserne - igen »

24 September 2015

Comments

Parttime Perfectionist

Det tror jeg da, at du har ret i, Sonja, for blomsterne kan i hvert fald godt ligne dem og der er også kommet en del flere. Den plante blomstrer jo ret overdådigt.

Jeg kunne heller ikke genkende det som en ukrudstplante. :-)

Sonja L

Hej Jette
Hvor er det dejligt livsbekræftende at planterne sådan går deres egne veje. Jeg tro altså også dit "ukrudt" må være en selvsået sommerblomst, det ligner en bocopa, dem har jeg før oplevet har selvsået og kommet i blomst her sent på sommeren.
hilsen Sonja L

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad