« Ryd ud i resterne! | Main | Nu' det jul »

10 October 2015

Comments

Angelika

hej Jette,
du er altså god til at bruge stoffer, som jeg ikke synes passer sammen, til noget der så bliver hammerflot ! Jeg havde aldrig turdet sætte blomsterne og prikkerne sammen ;-)

knus
Angelika

Parttime Perfectionist

Tak skal du ha', Angelika" Jeg synes, at jeg altid vælger det sikre, og at jeg også har gjort det denne gang. :-D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad