« Pyha! | Main | Lørdags sang til godnat »

19 December 2015

Comments

Miri

Skal være sammen med mine voksne børn i morgen, så måske jeg kan lokke dem på folde stjerne ideen , for de er godt nok fine :)

Parttime Perfectionist

Det lyder som en god idé. Og det er jo så hyggeligt sådan noget.

Mit kreative "barn", som har foldet det meste af det vi ellers har, får først juleferie d. 23. klokken sent, hun kommer fra Svendborg, så vi skal hente hende ved toget i Struer 23.45. Så det bliver ikke til så mange folderier i år. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad