« Mandagsmosaik | Main | En lille opdatering »

29 December 2015

Comments

Parttime Perfectionist

Tusind tak, Sonja! Også rigtig godt nytår til dig og din familie!

Sonja L

Hej Jette

Rigtig god bedring med ham, håber du snart får ham hjem igen. Godt nytår til jer begge.

Parttime Perfectionist

Tusind tak og også rigtig godt nytår til dig! Jeg håber, at det snart bliver bedre tider. :-)

Marianne

Rigtig god bedring til din mand, og et godt Nytår til jer begge. Glæder mig til du er tilbage igen.

Parttime Perfectionist

Nej, det er noget hø! Men han har det da lidt bedre i aften. Operationen er udsat til efter nytår, når der er fuld bemanding igen.

Og mange tak skal du have!

Susanne i Silkeborg

Uhh - lyder ikke rart for ham :-( God bedring til ham og så vil jeg glæde mig til at du er tilbage igen :-)
Kh
Susanne

Parttime Perfectionist

Mange tak, Angelika!

angelika

God bedring !

Parttime Perfectionist

Tusind tak! Og tak for de søde ord! :-)

Grunden til, at du ikke kunne se din kommentar er, at jeg har sat dem til at skulle offentliggøres af mig selv. Så er folk fri for at skulle skrive en tumpet kode med en masse tal og umulige bogstaver i.

Anette

God bedring til ham. Glæder mig til du er tilbage.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad