« Blogpause | Main | Tailwind v. 2 »

31 December 2015

Comments

Parttime Perfectionist

Tak for de søde ord, Bitten!

Min mand syntes ikke, at det var nødvendigt med flere lysestager, men jeg kunne jo oplyse ham om, at vi har masser af fyrfadslysholdere (!) men lysestager har vi faktisk ikke mange af.

Men da han bestilte den (eller fik min søster til at gøre det) vidste han faktisk slet ikke, hvad det var han bestilte. :-)

Bitten

Dejligt at se dig på banen igen. Vi har jo mailet sammen og jeg håber for dig, at de snart får hjulpet din mand til at få det bedre. Og sikken en smuk stage, den har jeg aldrig set før.
Godt nytår og mange tanker og hilsener.
Bitten.

Parttime Perfectionist

Tak for det, Grete! Og tak i lige måde! Jeg glæder mig til at vi skal "sy sammen" i løbet af 2016. For det skal vi jo nok. ;-)

Grete L

Jeg håper din mann snart er frisk og rask igjen og ønsker dere begge et riktig godt nytt år!

Parttime Perfectionist

Tak for det, Angelika! Jeg håber også, at det ikke varer alt for længe. Og rigtigt godt nytår til dig og din familie!

angelika

kære Jette,
jeg krydser fingre for at din mand snart bliver rask !

Knus og godt nytår
Angelika

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad