« Pluk fra Pinterest | Main | Søndags sang til godnat »

27 December 2015

Comments

Parttime Perfectionist

Ih du fredsens, en masse nye ord jeg lige lærte! :-D

Jeg er totalt umulig til matematik, så jeg fatter ikke det mindste af noget så avanceret. Jeg har undervist i faget nogle gange over de senere år, men er aldrig nået længere end til 3.klasses niveau og det er vist også fint nok. Der var ting, som begyndte at gå hen over hovedet på mig, kunne jeg godt mærke. :-)

Jeg kan regne ud, hvad nogle af ordene betyder, fordi jeg kan sprog - i stedet for matematik - så det er muligvis tetraeder (hvis navnene henviser til sidernes form) I hvert fald var de små af dem ret små, sidelængden er omkring 3 cm.

Jeg tror, det vil være nemmest at samle delene, hvis man har noget ordentligt dobbeltklæbende tape, men mit var, som nævnt, meget gammel (jeg kan faktisk pludselig huske, hvornår det er købt. Omkring 1993... til et patchworkkursus med Linnea Hassing Nielsen. Mor til skuespillerinden, De ved!) så ikke underligt, at det ikke gider klistre mere.

Jeg glæder mig til at se, om du får lavet ham!

Linda selv

Åh han er fin! Jeg havde tagget det indlæg i Feedly og kom forbi det igår. Tænkte at det var i dagene mellem jul og nytår man skulle lave julepynten til næste år.
Jeg kan genkende formen, icosaederet, fra gruppeteori i MatB fra universitetet, vi byggede også modellerne op i pap, tetraeder, hexaeder, oktaeder, dodekaeder og ikosaeder, så man bedre kunne finde drejninger og spejlingsakser. Erindrer det som værende pænt besværligt at bakse dem perfekt sammen... Jeg så en mobile med dem, men det rykkede ikke vildt for at lave dem igen - men snemanden, han er et must!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad