« Nyt dørtrin... | Main | Pluk fra Pinterest »

19 January 2016

Comments

Parttime Perfectionist

Tak for roserne, Casper! Underligt nok er mine kommentarmails pludselig begyndt at havne i min spam-mappe. Der lå hele to, og din var en af dem, så derfor gik der lidt tid, inden jeg fik offentliggjort din kommentar.

Min email-adresse findes i punktet About på bloggen, men det er jettekammersgaard snabela gmail punktum com. Spændende at høre, hvad du har tænkt! :-)

Casper S.

Hej, det er en fin blog du har, men jeg kan ikke rigtigt finde dine kontaktoplysninger på bloggen. Er det muligt for dig at sende en mail til blog@woolspire.com? Det drejer sig om muligt sammenarbejde.

Med venlig hilsen
Casper.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad