« Sugar Loaf Block | Main | Syet og strikket i 2015 »

23 January 2016

Comments

Parttime Perfectionist

Ja, jeg tænkte det også, men hun skrev i går, at de forestillede sig, at sneen var væk mandag. Nu er de jo heller ikke vant til sne, så hvad ved de om det!! Som man nok kan se, så bliver gaderne ikke ryddet overhovedet.

Jeg ved ikke, om hun skal flyve, de fleste gange skal hun med bus, men det tager godt nok lang tid til Miami, hvis hun skal med bus dertil. Nu får vi se, hvordan det går.

Connie

Nu må vi jo se, om lufthavnene er åbne til den tid - alt lader jo til at være lukket weekenden over, og sneen falder stadig, har jeg hørt i dag. Men godt, at hun er vant til og glad for sne

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad