« Søde hjerter | Main | Mandagsmosaik »

17 January 2016

Comments

Parttime Perfectionist

Ja, det er elendigt, jeg glemte endda Robert Stigwood, som var manager for bl.a. The Bee Gees og som producerede Saturday Night Fever og Grease.

Jeg kan stadig huske logoet for firmaet RSO, en mellemting mellem en gris og - noget andet. :-) Ha, nu har jeg lige fundet ud af, at det faktisk er en ko.

Af en eller anden grund kommer mine mails med besked om kommentarer på bloggen, pludselig i spam-mappen. Det må da godt holde op igen!

Connie

Neeej, det vidste jeg da ikke, at Stewpot var død. Sikke noget - ja, det er da den rene elendighed. Jeg synes nu også, det var et andet program, han havde i weekenden, men jeg kan ikke huske titlen eller noget som helst

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad