« Brooklyn Tweed Winter 2016 | Main | Boeuf Bourguignon »

15 January 2016

Comments

Parttime Perfectionist

Nemlig! Der skal være sne. Og særligt i denne vinter, for nu har vi da haft den samme slags kedelige vejr siden sidste efterår.

Den eneste forskel der snart har været, er at der har været blade på træerne og blomster i haven, ind i mellem. Og så var dette efterår heller ikke så ringe, da var solen jo da fremme noget af tiden.

Men det er ved at være længe siden vi har haft et ordentlig "defineret" efterår, forår, sommer og vinter. Hvis du forstår hvad jeg mener. :-)

Miri

smukke snebilleder :) Det pynter og giver lys- når det er vinter, så skal der være sne :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad