« Sekskantede coastere | Main | Sugar Loaf Block »

22 January 2016

Comments

Parttime Perfectionist

Jeg har vist ikke noget lavendel at komme i et hjerte - jeg har noget gammelt noget liggende, men gad vide, om der er særlig meget duft ved det længere? - men jeg kan jo godt lave selve hjertet for det.

Vi får se, hvordan det går. :-)

Gudrun Ryberg

Skall bli trevligt att se om du väljer att sy ett hjärta. Jag tycker dom är så vackra.
Så lycka till med dina projekt.

Parttime Perfectionist

Det var så lidt, Gudrun! Jeg tænker nok, at det kan have noget med årstiden at gøre, måske er det fordi julen er ovre og til den er der jo meget man "kan" sy, hvis det skal være. Nu er der ikke rigtig en bestemt anledning - medmindre man vil lave noget til Valentine's. :-)

Jeg er en af dem, som samler på UFO'er, så jeg melder mig altid til UFO-syningen på QuiltSkandinavia. Indtil videre har jeg ikke fået begyndt på noget, som jeg har begyndt på, for jeg er ved at sy et etui til Bolette, som jo er ude at rejse.

Jeg skal i byen tirsdag aften og da skal jeg have en ting med til værtinden. Jeg tænkte lige på, at det jo kunne være et af "dine" hjerter.

Også god weekend til dig!

Gudrun Ryberg

Tusen tack,Jette !
För tillfället känner jag mig lite tom på idéer,men det har kanske med årstiden och frosten att göra??:-)).
Tycker i alla fall att det är lite ljusare på eftermiddagen,så det går åt rätt håll.
Ha en skön helg!
kram Gudrun

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad