« Hjemme hos Marie og Andreas | Main | Tailwind v. 3 »

25 February 2016

Comments

Bitten

Så skulle du prøve det bøvl vi har pt. fordi vi er skiftet fra TDC til Yousee.
Du hører nærmere når vi ses, det vil tage timer at skrive her.

Parttime Perfectionist

Dét kan jeg levende forestille mig!! Og hvor er det tåbeligt, når det er samme firma. Sidste år fik vi ændret vores telefonabonnementer hos TDC, så vi fik et fællesabonnement hos Yousee, hvor vi har alt andet.

Det var kun min mand, som skulle oplyse sit kortnummer, fordi han skulle stå for betalingen her efter dags. Ikke desto mindre bliver jeg hver måned trukket for et beløb for Mellem (bland selv). Det undrer mig meget, eftersom Yousee - i teorien - ikke kendte mit kortnummer.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad