« | Main | Pluk fra Pinterest »

18 February 2016

Comments

Bitten

God morgen. Jeg ved godt hvad du skulle bruge det ternede hjertemønster til. Jeg har et tilsvarende mønster liggende. Det er da til et julehjerte. Kan du ikke se der står G = grøn, R = rød og H = hvid på det?
Skal vi prøve om vi kan få det lavet til jul i år?

Parttime Perfectionist

Jo jo, det vidste jeg godt, det burde jeg måske også have skrevet, for jeg kunne også godt knække koden med bogstaverne, men det jeg undrer mig over, er den tomme firkant midt i. Altså hvordan det skulle blive færdigt.

Og nej, det er et projekt, som aldrig bliver lavet. Jeg har ringe tålmodighed til syning over pap, så dette her bliver aldrig til noget. :-D

Bitten

Åh-ja, den tomme firkant. Tror du ikke det er meningen, at man skal finde et sødt lille julemotiv på et stykke stof og så sætte det der?
Nåh, jeg har nu heller ikke den store lyst til at gå gang i det, jeg er ikke en gang sikker på jeg ville hænge det op.

Parttime Perfectionist

Det tror jeg, at du har ret i. Og det foresvæver mig også, at det var tænkt som noget til at have julepost i.

Når jeg tænker på det, færdigt, så ser jeg for mig, sådan nogle skrapt mørkegrønne, røde med guld og hvide ditto stoffer. Det er sikkert fra den æra. Jeg har vist også noget af det endnu.

Måske skulle jeg lægge det sammen med de stoffer og gemme det. Så en dag er der pludselig nogen, som synes, at det er det smukkeste de nogensinde har set - og den dag kan komme før end man aner det. :-D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad