« Jeg havde helt glemt det... | Main | Søndags sang til godnat v. 2 »

28 February 2016

Comments

Connie

Det er også fint, men burde du ikke have Svend Asmussen med i dag på hans 100-års dag?

Parttime Perfectionist

JO, sandelig da! Min mand har gjort mig opmærksom på det, at det ER i dag. Da han fortalte mig det for en måned siden, eller hvornår det nu var, at Alex Nyborg Madsen bildte os ind, at det var dagen, sagde jeg, at det vidste jeg var forkert, for jeg kunne huske hans fødselsdag! :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad