« Nååårh! | Main | Jeg havde helt glemt det... »

27 February 2016

Comments

Parttime Perfectionist

Der var også et par halvvisne eksemplarer hos Rema i Lemvig, de fristede ikke, men der var til gengæld fantastisk flotte azaleaer og hortensier til 35 kr.

Vi skal til Holstebro på mandag, så måske skulle jeg forbi og kigge på deres udvalg af vibeæg. :-)

Anette

Uh, så skal du ikke forbi Rema 1000. De har vibeæg både i Vnderup og Holstebro

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad