« Hvis man elsker franske knuder | Main | 1. april med morgensol »

31 March 2016

Comments

Bitten

Hyggeligt at se/gense nogle af dine løbere. Jeg kan også godt lide at sy løbere, arbejdet med dem er meget lettere at overskue og man bliver hurtigt færdig. Men bagefter - ja, så ligger de bare i et skab og ikke på et bord. Måske skulle man lave en til havebordet i år, hvis det da skulle blive vejr til at sidde i haven i år.

Parttime Perfectionist

Det synes jeg også selv det var, at se dem igen.

Og ja, det er lige præcis derfor jeg også godt kan li' at lave dem, fordi det er overskueligt og det bliver færdigt nogenlunde hurtigt.

Løber til et havebord kan det vist ikke betale sig, for mig, at lave. Det skal i hvert fald tynges godt ned, for ikke at blæse væk det meste af tiden. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad