« Man har et standpunkt | Main | »

04 May 2016

Comments

Angelika

hej Jette,
jeg har heller ikke ser filmene og kommer heller aldrig til det, med mindre jeg bliver tvunget ;-)
Ordspillet er super :-)

knus
Angelika

Parttime Perfectionist

DET tror jeg heller ikke, at jeg gør, på trods af at Harrison Ford var med i de første film. :-)

På BBC (radio) findes der et program, som hedder I've never seen Star Wars. Der prøver kendte mennesker ting, som de aldrig før har gjort i deres liv, alt fra at se Downton Abbey til at lave et sundt måltid eller spise ost for første gang nogensinde! :-D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad