« Vintage patchwork | Main | Søndags sang til godnat »

22 May 2016

Comments

Anetye

Den er vare super sød 😊 😊

Parttime Perfectionist

Ja, den er da sød!

Gudrun Ryberg

Plockade också hem det mönstret,riktigt fint,tycker jag.Men det är så mycket man vill sy,listan är lång:-)).

Parttime Perfectionist

Hihi, ja, det kunne egentlig være sjovt at skrive det ned, alt det, man kunne tænke sig at sy.

Lige denne her - med den blok på - vil jeg nok ikke selv sy. Jeg har aldrig været så glad for at sy på papir, det bliver lidt for fladt i udtrykket, synes jeg og heller ikke så nemt at få nøjagtigt, som man kunne tro. Men selve modellen er jo fin, for der er plads til en masse andet pynt, hvis det skulle være. Og plads til endnu mere inden i.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad