« | Main | »

21 June 2016

Comments

Angelika

superflotte broderier !

Parttime Perfectionist

Ja, de er fantastiske, men desværre er der ikke helt så mange, som der har været.

Før i dage gik man altid helt overvældet derfra, og med tusindvis af planer om, at man skulle brodere på alt sit tøj og hvad man ellers kunne pynte på. :-)

Bitten

Dejlige billeder, en god erstatning når jeg nu selv var forhindret i at se udstillingen. Tak.

Parttime Perfectionist

Det var så lidt!

Og vil du tro det, jeg er i færd med at skrive en mail til dig! Begyndte vist nok på den i torsdags. Det går langsomt her! :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad