« Den store fødselsdagstur - del 1 | Main | Den store fødselsdagstur - del 2 »

21 June 2016

Comments

Angelika

hvor er det fint :-)Kitsch, men på en meget sjarmerende måde :-)

Parttime Perfectionist

Det synes jeg også! Nu skal jeg bare have fundet et godt sted til den i køkkenet.

Vi havde også en derhjemme eller hos min bedstemor, det kan jeg ikke helt huske - og jeg kan heller ikke huske, hvad der stod på den.

Connie

Ja, det er sjov, og helt vildt med teksten bagpå. Jeg kan heller ikke huske teksten på mors, men jeg tror, jeg kan se den for mig - altså hvor den hænger. Spændende at se, hvor du får den hængt op henne.
Og tak for hilsen til Hans, forresten. Vi er rigtig glade, så nu må vi se, om han kan vænne sig til nye kolleger

Parttime Perfectionist

Det "irriterer" mig, at jeg ikke kan huske det, for det er selvfølgelig også sådan et rim, som er nemt at huske(!) og som vi har set 100vis af gange. Jeg kan heller ikke huske, hvor det hang, men måske ved komfuret i Rosenvænget? Jeg tror også, at det var noget køkken- eller madrelateret, som stod på det. :-)

Og det var så lidt, jeg snakkede med Bodil Mogensen i lørdags i Skals og hun syntes også, at det var dejligt at høre.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad