« | Main | Tillykke med fødselsdagen! »

09 June 2016

Comments

Margit Fink

Glæder mig til at følge dit projekt😊

Parttime Perfectionist

Jeg glæder mig også til at komme videre, men i dag er jeg nødt til at koncentrere mig om et hemmeligt projekt og så venter jeg også på et stykke stof, som skal med.

Marit og jeg købte en yard i fællesskab af et med i rødt med hvidt mønster, som jeg tror vil passe rigtig fint også. Men det bliver virkelig sjovt at se, hvordan det udvikler sig! :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad