« Hurtigstriber og -tern | Main | Wagon Wheel nålepude version 3 »

10 June 2016

Comments

Bitten

Jamen tillykke med "barnet", for hun er jo den lille, ikke? Jeg kender også godt torvet i Svendborg, det er skønt.

Parttime Perfectionist

Tak skal du have! Jo, hun er både yngst og mindst. Og en pige efter to drenge, så det har været særligt svært at vænne sig til, at hun nu er voksen, synes jeg. :-)

Og ja, der er dejligt, særligt om lørdagen! ;-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad