« Dette her ønsker jeg mig! | Main | Kosmetikpung »

25 June 2016

Comments

Parttime Perfectionist

Ja, det er da det du har lavet! Jeg har også lavet et, men det må være "det andet", for der er to, som ligner hinanden, men nok bare med andre blomster. Jeg har fundet et (et pudestykke) oppe hos mig selv for ikke så længe siden.

Jeg ved ikke, hvad der var galt, vi fik bare en SMS, hvor der stod, at det ville være afbrudt sådan og sådan. Jeg håber ikke, at det er gadelyset, som skal "forbedres", men det lader det nu heller ikke til. Der har før været noget galt med den kasse, den var skyld i, at vores sikringer sprang hele tiden. Sådan som jeg husker det. :-)

Connie

Ja, og sikke da et flot broderi på forsiden af hæftet fra Haandarbejdets Fremme!

Hvad skulle der ske med strømmen i gaden? Skal der mere blus på gadelyset????

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad