« Sommer med Ernst - igen igen | Main | Grydelapper »

08 July 2016

Comments

Bitten

Hvor er det godt at du har felterne med rødt imellem alle de forskellige blå farver, det giver liv i tæppet. Det bliver spændende at se det færdigt, måske til september-mødet?

Parttime Perfectionist

Ja, de giver en god virkning, det synes jeg også. Sådan var det også på den quilt, som er inspirationen til denne.

Jeg satser meget på, at det er færdigt til september! :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad