« En skuldertaske | Main | En pude af rester »

17 August 2016

Comments

Parttime Perfectionist

Ja, det har du ret i! Godt du skrev, ellers havde jeg sikkert ikke tænkt på at nævne det. Det er jo ikke sikkert, at det er alle, som ved hvor store de mini-charms er.

Bitten

OK, det er rart at vide, tak for det.

Parttime Perfectionist

Haha, ja, det må være det, der sker.

Jeg bliver forresten lige mindet om, at jeg skal lave en tilføjelse, for den originale model er syet af mini-charms, sådan et par bundter har jeg liggende, men kunne ikke nænne at bruge dem til det, så man skal skære firkanterne 2½ tomme.

Bitten

Den skal jeg da også prøve, så kan jeg måske komme af med nogle af de rester som jeg stadig hat mange af. Utroligt at de bare ligger der og formerer sig i skuffen!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad