« | Main | Hækl en elefant »

02 September 2016

Comments

Parttime Perfectionist

Det må du gerne!

Og ja, det har du helt ret i! Regnskab osv. kommer sandsynligvis i morgen eller senest søndag.

Bitten

Skal jeg prøve at finde nogle sorte i morgen.

PS: Hvor bliver det hele meget lettere, når vi forhåbentlig befinder os i samme lokale d. 10.

Parttime Perfectionist

Jeg er lettere forvirret, selvom jeg har læst din mail, men jeg mente den fra ASoS, i min forrige kommentar.

Snudevrideren har jeg ganske rigtigt lavet, endda to gange, jeg mangler bare stadig at få sat knapper på den ene, som var den der blev bedst. De skal være sorte og det har vi ikke. :-)

Bitten

Omtalte model hedder "Snudevrider" og er købt hos Den lille Lade, Ejstrupholm.

Parttime Perfectionist

Tak for det! :-)

Jeg skal bestemt også prøve igen, men helt sikkert med flonel, det bliver heller ikke nær så buflet, når man skal sy lynlås i osv.

Jeg synes det lyder som en god idé med de lommeletter, for de er da nemme at lave. Nu kan jeg ikke lige huske modellen - selvom jeg så den i går - men mon ikke man bruge bånd og andet fint til at pynte langs kanten af åbningen.

Bitten

Det er rigtig fint, det skal jeg også prøve.

Jeg har set et etui til lommeletter hos A Spoonful of Suger, det tror jeg at jeg vil sy til mine gæster. Nu må jeg snart bestemme mig, ellers bliver jeg aldrig færdig med dem.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad