« Et delvist vellykket penalhus | Main | En opdatering! »

03 September 2016

Comments

Linda

Ellers har Lityfa.dk en tilsvarende opskrift på dansk - de er ret nuttede med stoffet inden i ørerne!

Parttime Perfectionist

Tusind tak for det, Linda! Der er sør'me meget sjovt og fint på den side, som jeg slet ikke kendte. Men nu hækler jeg også meget lidt. Jeg fik dog lyst til at lave en af de elefanter, særligt fordi jeg i de sidste 6-7 år (tænker jeg) har haft dårlig samvittighed over et strandet projekt til min nu 24-årige datter. En elefant fra Stof og Stil, som ikke er nær så sød som denne her.

Jeg opdaterer lige indlægget.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad