« Kursus med Karen Ekmann | Main | Jul i Holstebro og Lemvig »

24 November 2016

Comments

Parttime Perfectionist

Tak skal du have! Jeg synes også, at det blev godt.

Dvs. lige da jeg havde fået syet midterstykket sammen, tænkte jeg at det gad jeg da ikke lave færdigt, for de blomster lignede jo mere vindmøller end blomster. Og jeg syntes ellers jeg havde gjort mig sådan en umage for ikke at lægge linealen for meget på skrå. Men så trøstede jeg mig med, at det heldigvis ikke var et stort tæppe, og det hjalp. :-D

Det bliver næppe færdigt til juleafslutningen, for jeg har for det første en ting, som skal sys inden da (julegave) og for det andet er der noget, som jeg gerne vil prøve - og dét vil jeg gerne have med til juleafslutningen. :-)

Parttime Perfectionist

Tak skal du have, Gitte! Ja, den passer da perfekt. Det er et gaaaammelt stykke stof, sikkert omkring 15 år, men det var jo lige det rigtige hertil.

I det hele taget gik jeg og tænkte, mens jeg skar det til, hvor det dog er dejligt at man har et lager, som man bare kan finde frem fra. Hvis man kan finde det. :-)

gitte nielsen

Hvor er den blevet fin, er vild med det prikkede i kanten

Bitten

Det er da fint, de 2 grønne farver er gode til kanterne, og den prikkede giver liv til de lyse stoffer. Er spændt på at se det færdige resultat, måske til juleafslutningen?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad