« Plan B | Main | Otso! »

28 December 2016

Comments

Parttime Perfectionist

Hihi, ja, hvis det var mig, som arbejdede så tæt på, så var det da lige før jeg ikke ville få løn med hjem. Det er jo et rent minefelt den vej, med "din" butik og Lagkagehuset foruden Jan Munch. :-)

Jeg har været i en anden blomsterbutik, som ligger på den modsatte side af p-pladsen, sådan som jeg husker det. På Jernbanegade overfor Fakta, synes jeg det var. Men det var en mere almindelig butik, uden gård. Så jeg må kigge efter det andet sted næste gang vi kommer forbi. :-)

Yt

Ja han er skøn at have butik ved siden af 😊
Hvis du var kørt lidt længere ned af gaden efter Kvickly p plads på samme siden ligger der faktisk en lige så skøn blomster butik mere, i samme stil med port og gård.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad