« Otso! | Main | Juletur til Fabjerg »

30 December 2016

Comments

Parttime Perfectionist

Det går bedre, når det er centimeter jeg skal regne med, men det er sikkert fordi det er det man er vokset op med og dermed vant til at genkende, om man så må sige. Det havde jeg også overvejet at skrive i teksten, men jeg syntes, ærlig talt, den var blevet kringlet nok i forvejen. :-D

Også rigtig godt nytår til dig og dine og tak for mange gode og morsomme kommentarer i året, der er gået!

Angelika

hej Jette,
jeg sidder her og griner, for det lyder som noget jeg, mildt sagt, kan nikke genkendene til ;-) Jeg mangler fuldstændig det gen der gør at jeg kan forstille mig den færdige størrelse og bliver tit overrasket over resultatets størrelse eller mangel af denne ;-))

rigtig godt nytår til dig og dem du holder af
Angelika

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad