« | Main | Tide Beret »

06 January 2017

Comments

Bitten

Hej.
Det bliver spændende at se det færdige resultat. Der skulle være chance for at også jeg kunne få det færdigt til jul!

Parttime Perfectionist

Jeg har i hvert fald vældig høje forventninger til det! :-D

Og ja, det burde kunne blive færdigt til næste gang, det er jul. Selv når det er mig, som skal lave det. Jeg vil i gang med at skære stofferne til kanter, lige om lidt.

Jeg håber, I kom godt ind i det nye år!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad