« En lille quilt med trekanter | Main | Godt i gang »

05 January 2017

Comments

Angelika

hej Jette,
det er mere end velfortjent efter alt det I har været igennem i 2016 !

knus og godt nytår

Angelika

Parttime Perfectionist

Tusind tak, Angelika! Og tak i lige måde!

Connie

Det bliver da vældig spændende at se resultatet - og det kan jo være, det ser mere malerisk ud, når tegningen først er lavet

Parttime Perfectionist

Ja, det gør det. Og jeg tænker også, at det nok skal blive fint. Det er jo en pennetegning (eller lavet med blæk) så man får ikke de grimme farver med, som jo næsten er det værste ved det her hus. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad