« No comment! | Main | »

23 February 2017

Comments

Parttime Perfectionist

Ja, den er da så fin!!

Den kommer først til salg til april, har jeg set, men der er jo også et stykke tid til august. Jeg kan nok ikke give min mand den, han drikker aldrig te - og den kommer først i handlen en uge efter hans fødselsdag. :-D

Glassene er også fine, men jeg vil nok hellere ønske mig nogle fine tekopper, dem har jeg faktisk ikke rigtigt nogen af. Jeg er meget begejstret for det stel, som hedder Mon Amie, fra Rörstrand. Det overvejede jeg at sætte på ønskesedlen til jul. Men jeg strøg det igen.

Og jo, der er nok en chance, men de tre ting, som var på listen i forvejen ønsker jeg mig nok alligevel lidt mere end tekanden. Og jeg har jo en helt fabelagtigt god en i forvejen.

Bitten

Jeg kan absolut tilslutte mig dit "Åh". Den må vi have! Men skal vi så ikke også lige ønske os te-glassene? Du er jo heldig med at have rund fødselsdag, så måske?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad