« | Main | Åh! »

22 February 2017

Comments

Connie

Ej, du skal da ikke have stoffet til at ligge, blot fordi du ikke kan nænne at bruge det. Det er da også sjovt, når det er blevet til noget, man kan se på eller sågar bruge

Margit Fink

Hej 😊

Parttime Perfectionist

Hej igen! :-)

Tak for hjælpen, nu kan jeg konstatere, at det ikke er i min ende der er noget galt. Men sært er det da.

Parttime Perfectionist

Hæhæ, nej, det er sandt! Men nu har jeg skåret nogle store lunser af det meste af det. Det, jeg ikke kunne nænne skære i, har jeg byttet ud. Jeg har ikke haft det så længe, så det er måske også grunden til ømheden. :-)Det og så at det er af en yndlingsdesigner og der er ikke et ret stort stykke.

Det blev byttet ud med et andet yndlingsstykke, som jeg både havde en lille rest af og et helt stykke, som jeg købte en gang jeg var i Norge, så det er nok snart 10 år gammelt! Men nu er der taget hul på det og jeg følte slet ingen sorg eller anger over det. :-D

Bitten

Hej Jette,
Så prøver jeg også lige at give lyd fra mig.
Hilsen Bitten

Parttime Perfectionist

Hurra! Det virker!

Dejligt med lidt godt nyt på en dag, hvor jeg netop har konstateret, at min telefon er død. Så det bliver ikke til en ny tepotte sådan lige med det samme. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad