« Sew Many Colors | Main | I vinterferien »

11 March 2017

Comments

Connie

Og Appledoorn-tulipaner kommer trofast år efter år, modsat alle de moderne typer, hvor man skal være heldig, hvis de kommer to år i træk...

Parttime Perfectionist

Ja, den enlige vi har, har også været her hele tiden. Og er altså ikke blevet til mere, jeg tror måske endda, at der var et par stykker, da vi flyttede herhen. Men den holder ud endnu. De står måske ikke helt godt dernede mellem alle trærødderne.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad