« En kaninpude | Main | To indlæg i et »

31 March 2017

Comments

Parttime Perfectionist

Jeg har også tænkt på, at hvis jeg skulle lave den igen, så ville jeg lave den patchwork-agtig, med teksten som en midterrude og så forskellige stoffer udenom.

Og ja, sådan en lup har jeg skam. Et arvestykke fra min mands farmor, sikkert købt engang i 60'erne eller deromkring, formedelst 23 kr. :-) Jeg kan ikke finde ud af at bruge den, lyset kaster underlige skygger på stoffet, når jeg ser gennem den. Men jeg bruger den, når jeg skal kontrollere, om jeg har for få eller for mange tråde mellem de bogstaver, hvor der skal være et større mellemrum end kun et tern. :-) Så helt ubrugelig er den ikke.

Angelika

hej Jette,
den pude har jeg også planer om at brodere. Jeg overvejer dog at sy en pude i noget bomuldsstof og brodere teksten på et mavebælte af hørstof.
Jeg kan forresten varmt anbefale en lup som man kan hænge om halsen. Min stjerneløber var aldrig nogen sinde blevet færdig uden den ;-)

kh
Angelika

Parttime Perfectionist

Ja, nu kan jeg jo virkelig se til ende på det. Men jeg kan godt forestille mig, at det får lov at hvile lidt, inden jeg giver mig i kast med monteringen.

Hvis jeg bliver færdig med broderiet inden næste lørdag, så kan jeg tage det med til Ramme. .-9

Bitten

Bravo, bare sy videre, det bliver fint. Glæder mig til at se et foto af det færdige resultat.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad