« 241 tote bags galore! | Main | Næsten klar til at sy »

13 April 2017

Comments

Bitten

Hvor er det fint - og bare indpakningen, som du også skriver. Herligt sy-vejr i dag, er ved at quilte et tæppe på maskine. Når det er færdigt har jeg kun 1 UFO tilbage. Hurra!

Parttime Perfectionist

Ja, det er virkelig slet ikke til at nænne at pakke ud. Det jeg købte, som var forkert, er heller ikke pakket ud endnu, så vidt jeg kan huske. Men det var jo også forkert, så det kan godt få lov at ligge lidt endnu. Jeg har nu tænkt, at det skal bruges til en pude.

Her er det slet ikke syvejr, solen skinner fra en næsten skyfri himmel. Men i morgen vil jeg se, om jeg kan få gjort lidt ved det, tror jeg.

Jeg er imponeret over, at du kun har een UFO tilbage!

Bitten

Åh-ja, ved nærmere eftersyn, så 1½ UFO, den ene regner jeg med at skal have med på plejehjem engang, den bliver nemlig syet i hånden.

Parttime Perfectionist

Hahaha, det bliver da bare hyggeligt. Gamle minder og klokkeklang for alle pengene så.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad