« Mandagsmosaik | Main | Hurra! »

04 April 2017

Comments

Parttime Perfectionist

Ja, det behøver da heller ikke være en hemmelighed, jeg syntes bare, at jeg skulle videre med det relevante. :-)

Vi fik Tæppegården. Og det kan jo ikke passe meget bedre, hvis det skal være en forretning, som har noget tilfælles med det vi laver. Vi har fået et fint hjørne lige ved indgangen. På fredag skal vi derned og hænge op.

Connie

Det bliver spændende, hvilken butik det er. Men godt, at I kom med

Parttime Perfectionist

Tak skal du ha'! Ja, det har du fortalt mig og det kan jeg slet ikke forstå. :-)

Bitten

Set er flot, det turde jeg ikke gå i gang med, men det har jeg vist fortalt dig tidligere.
God arbejdslyst.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad