« Jøsses! | Main | Søndags sang til godnat »

02 April 2017

Comments

Kirsten Jensen

Tak for din dejlige og inspirerende blog og alle de dejlige links. Det er syrenprimula du viser på billedet og de dufter himmelsk! Hold nu op hvor er der mange smukke stedmoderplanter, godt jeg bor langt væk, for det er da et farligt sted for en som mig :-) Knus og forårshilsner fra

fru jensen
Gudhjem

Parttime Perfectionist

Mange tak for de pæne ord, fru Jensen! :-)

Ja, det var et fantastisk syn, som desværre ikke helt lader sig fange lige så godt på et billede.

Jeg havde primula i mine tanker, da jeg skrev, men blev enig med mig selv om, at det var det ikke. :-) Så tak fordi du kunne fortælle mig nøjagtigt hvad det er for nogle!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad