« Mandagsmosaik | Main | »

18 April 2017

Comments

Parttime Perfectionist

Det var godt, at du nåede at se den! Jeg fik taget lidt flere billeder i dag, inden vi pillede ned, dem skal jeg have flyttet fra kamera til computer, så jeg kan få lavet et indlæg.

Og jeg ville da også være skuffet, hvis du var gået tomhændet derfra. Jeg var der også i dag og gik heller ikke helt tomhændet derfra. Men dog ikke med den plante, som jeg allerhelst ville have.

Bitten

Har vist glemt at fortælle, at jeg forbi udstillingen Langfredag, den var fin. Derefter et besøg i planteskolen, gik selvfølgelig ikke tomhændet derfra!

Parttime Perfectionist

Nu har jeg jo taget billedet fra en vinkel, hvor man ikke kan se miseren, men tro mig, det er ikke smukt. Jeg overvejede et kort sekund at pille det fra hinanden igen, for i dag har jeg købt et stykke ultratyndt vat hos Tæppegården. Vi har været nede for at pille udstillingen ned, derfor er mit svar osv. forsinket.

Men jeg tror jeg vil lave et nyt, bare lidt større. For jeg synes også, at det er fint. :-)

Bitten

Nå, nå - så slemt er det vist ikke. Det er et sødt etui og de andre stoffer passer da så fint til den lille pige. Det er fine stoffer.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad