« SewcialBeeSampler | Main | Den blomstertid nu kommer »

24 May 2017

Comments

Connie

Han var nu så sød dengang - og en linselus af første klasse. Se, hvor smilet bare er klistret på, når kameraet er fremme... Tak for i går - jeg fik hentet pakker både på stationen og værkstedet inden vi var hjemme. Og planlagt handel i dag inden turen til Vildbjerg. Det bliver Hilda og Blomsterpigerne

Parttime Perfectionist

Ja, det var han da! Og han så næsten altid godt ud på billeder. Det har ændret sig, nu sidder han tit med lukkede øjne og den slags elendigheder. :-)

Selv tak for i går, det var hyggeligt.

Godt, at der er åbent i dag også!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad