« Tur til Fyn | Main | Irish Chain Variation »

16 June 2017

Comments

Bitten

Godmorgen Jette. Hvor er der mange gode idéer på linket, tak for det. Og tæppet er da også flot, måske lidt voldsomt i størrelse, men som du skriver vil dæmpede farver nok passe bedre, i hver tilfælde her hos mig.

Parttime Perfectionist

Det er nemlig rigtigt, der er meget andet at finde via den side.

Og ja, jeg kan normalt godt li' stærke farver, men dette her synes jeg er en tand for voldsomt. Det har nok også noget med størrelsen at gøre.

Og så forbinder jeg jo også Liberty stoffer med noget mere afdæmpet. :-)Selv om de altså også kan fås i mere sprælske farver og mønstre.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad