« Ugler! | Main | Liberty crosses »

15 June 2017

Comments

Bitten

Øv, hvor er jeg misundelig - den butik så jeg ikke da vi var i Middelfart i maj. Men der har nok slet ikke været åbent, det er vist heller ikke en forretning man går ind i når man har sin mand på "slæb".

Parttime Perfectionist

Ja, man er nødt til at planlægge lidt efter det, hvis man vil derind. Jeg har været der 3 gange i alt nu, første gang i maj sidste år, men det er snart 3 år siden butikken åbnede, så det er ikke så nemt at få det til at passe.

Jeg havde jo også min mand med, men han blev bare ude i bilen. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad