« | Main | June quilt-along »

21 June 2017

Comments

Angelika

Tak for tippet. Mønstret er købt og gemt :-)

kh
Angelika

Parttime Perfectionist

Velbekomme! Jeg må se at få prøvet det, men lige nu har jeg så meget andet, som skal være færdigt først. :-)

Angelika

mon du taler om dit bageklæde ? :-))

Parttime Perfectionist

Hihi, det kunne man jo godt tro, men det var ikke lige det jeg tænkte på da. Det har nu været i mine tanker i den sidste tid, for jeg var i Skals i lørdags.

Jeg har besluttet, at jeg ikke skal lave alle takkerne langs kanten i forskellige farver, det vil da gøre processen en anelse hurtigere, at der ikke skal skiftes farve hele tiden.

Jeg har også overvejet, om jeg skulle finde på noget andet eller helt springe over dem, men det synes jeg vil være en skam og hvad jeg ellers skal lave, det ved jeg ikke. Så jeg må tage mig sammen og prøve om ikke jeg også kan finde ud af at sy piqoterne i praksis og kke bare i teorien.

Men det jeg skal have gjort færdigt nu, er ting, som skal bruges som gave til Bolettes bryllup. Om nøjagtigt en måned i går.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad