« Der er flyttet en grønlænder ind hos os | Main | »

24 June 2017

Comments

Parttime Perfectionist

Velbekomme! Og ja, jeg havde bestemt, at det skulle med i teksten, at løvefoden er af egen avl, men fra din have og så glemte jeg det. Det er jeg lettere irriteret på mig selv over.

Der er en enkelt knop i stjerneskærmen, som jeg nok ikke kan nænne at plukke ind, når den engang springer ud, medmindre vejret bliver helt elendigt. Og det kan da nemt være...

Bitten

Tak for de smukke billeder, og så kan jeg se at din Løvefod blomstrer.
Næste år vil jeg også se at komme til Skals. Som du skriver følger det med til at føle, at nu er det sommer.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad