« Fødselsdagsfejring | Main | Der var en, der var to... »

08 July 2017

Comments

Linda

Det er slet ikke spor svært - se feks her: http://lityfa.dk/haekleordbog-engelsk-dansk/

Og så kan jeg anbefale de små bøger om hæklede klude - der er flest i a tilø bøgerne, men den anden serie har også gæstehåndklæder med.

Parttime Perfectionist

Tusind tak for kommentaren og linket! Jeg har prøvet at hækle efter en engelsk og/eller amerikansk opskrift, så det er i grunden derfor jeg er forvirret. Men selvfølgelig kan man lære det udenad, lige som man kan med strik. Jeg kan nærmest ikke finde ud af at strikke efter en danske strikkeopskrift nu om dage, fordi jeg stort set altid strikker efter en engelsk.

Og hele humlen ligger deri. Jeg strikker meget, meget mere end jeg hækler. Men lige for tiden er jeg lidt bidt af det. Jeg har før lånt A til Ø bogen med strikkede klude, men jeg har ikke haft den med hæklede, for jeg gider jo ikke hækle. Men den må jeg da prøve nu.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad