« Endelig! | Main | Grokraft »

12 July 2017

Comments

Parttime Perfectionist

Ja, den er rigtig fin og der kan være nogle stykker i den. Jeg kan i grunden ikke huske, om jeg nogensinde har set den i virkeligheden, eller om jeg bare har set den på billeder rundt omkring.

Connie

Det var da ellers en smart dims til at have trådspoler i - der øverst til højre i billedet...

Parttime Perfectionist

Ja, den er da så fin og jeg synes jo det kan blive en hel sport at finde noget at sætte ind i sekskanten i midten. :-)Og så kan det godt blive et slags evighedsprojekt, for det gælder om at finde stoffer, som passer rigtigt godt til hinanden, synes jeg.

Og ja, den er også god til rester. Dem er jeg begyndt at producere lidt flere af, nu hvor jeg får syet noget, jeg havde ellers ikke vildt mange.

Bitten

Det er en sød blok - og så kan man jo igen få brugt nogle rester, som der underligt nok bliver ved med at være nok af.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad